شما را از عرضه‌های خود مطلع می‌کنیم

پیشنهادات ما را ببینید. با ما یا با نماینده ما در اسپانیا تماس بگیرید. ما شما را از تخفیف‌های کنونی و یا از برنامه فروش نمایندگانمان از دو ماه قبل، مطلع میسازیم.

دکرا خلاصه نام انجمن آلمانی بازرسی خودرو میباشد (مترجم) ..

پیشنهادات ما را ببینید. با ما یا با نماینده ما در اسپانیا تماس بگیرید. ما شما را از تخفیف‌های کنونی و یا از برنامه فروش نمایندگانمان از دو ماه قبل، مطلع میسازیم.

خودرو خود را انتخاب نمائید

ما به شما اطلاعات دقیق در مورد مدل، رنگ، تاریخ ثبت، کیلومتر طی‌ کرده، میانگین خسارت، و تاریخ قابل دسترس بودن آنرا، قرار میدهیم.

خودرو خود را انتخاب نمائید

ما به شما اطلاعات دقیق در مورد مدل، رنگ، تاریخ ثبت، کیلومتر طی‌ کرده، میانگین خسارت، و تاریخ قابل دسترس بودن آنرا، قرار میدهیم.

بررسی کیفیت خودرو

ما شما اطلاع میدهیم آیا خود رو‌ها در نمایشگاه‌های رسمی‌ تعمیر شده اند یا توسط صاحبان آنها، و آیا گواهی انطباق با قوانین اتحادیه اروپا ، دفترچه تعمیرات، دسته کلیدها را دارند.

در صورتی که آن خودرو‌ها در دسترس باشند و شما بخواهید، میتوانیم ترتیب دیدن آنها را بدهیم. در غیر اینصورت، میتوانیم رپرتاژ تصویری ، به همان سان که در سایتمان نشان داده‌‌یم، برایتان ارسال نماییم.

بررسی کیفیت خودرو

ما شما اطلاع میدهیم آیا خود رو‌ها در نمایشگاه‌های رسمی‌ تعمیر شده اند یا توسط صاحبان آنها، و آیا گواهی انطباق با قوانین اتحادیه اروپا ، دفترچه تعمیرات، دسته کلیدها را دارند.

در صورتی که آن خودرو‌ها در دسترس باشند و شما بخواهید، میتوانیم ترتیب دیدن آنها را بدهیم. در غیر اینصورت، میتوانیم رپرتاژ تصویری ، به همان سان که در سایتمان نشان داده‌‌یم، برایتان ارسال نماییم.

انتقال خودرو

پس از توافق بر سر پرداخت خودرو با شرکت ما، در صورتی که تقاضا کنید، اتومبیل را به نشانی‌ شرکت شما میفرستیم.

در صورتی که مقصد خودرو‌ها خارج از اتحادیه اروپا باشد، خود ما کار‌های گمرکی، انتقال آن به بندر و ارسال آنرا در کوتاهترین زمان، ممکن انجام خواهیم داد.

انتقال خودرو

پس از توافق بر سر پرداخت خودرو با شرکت ما، در صورتی که تقاضا کنید، اتومبیل را به نشانی‌ شرکت شما میفرستیم.

در صورتی که مقصد خودرو‌ها خارج از اتحادیه اروپا باشد، خود ما کار‌های گمرکی، انتقال آن به بندر و ارسال آنرا در کوتاهترین زمان، ممکن انجام خواهیم داد.

ارسال مدارک

ما، مسئولیت اینکه مدارک، فاکتورها، کلیدها و دفترچه تعمیرات خود رو در زمان توافق شده به دستتان برسد را به عهده میگیریم

ارسال مدارک

ما، مسئولیت اینکه مدارک، فاکتورها، کلیدها و دفترچه تعمیرات خود رو در زمان توافق شده به دستتان برسد را به عهده میگیریم