همراهی با مشتری برای انجام بازرسی خودرو

در صورتی که تصمیم بگیرید برای بررسی خودرو در محل ارائه آن بیایید، ما موارد زیر را انجام میدهیم:

  • انتقال شما از محل اقامتتان تا کمپ.
  • بدست آوردن اجازه ورود به کمپ
  • همراهی در بازدیدتان با کارمندان دو زبانه اسپانیایی/ انگلیسی/ آلمانی یا فرانسوی.

نبایست از بابت زبان یا رفت و آمد در مدت اقامتتان نگران باشید.