ارزیابی دکرا

همچنین میتوانیم، به صورت انتخابی، برایتان، از طریق “ دکرا اسپانیا ” برای یک گالری عکس قیمت گذاری کنیم، و نیز ارزیابی خسارت، با اضافه هزینه، به زبانی‌ که از ما درخواست نمایید، انجام دهیم.

مدرک نمونه: