گزارش ادارات دولتی در مورد خودرو

ما دسترسی‌ آن لاین به اداره ترافیک داریم:

  • رزرو یک دامنه اینترنتی
  • مصادره ها
  • خدماتی که در گذشته خودرو انجام میداده است
  • وضعیت بازرسی‌های فنی سابق خودرو
  • مالکیت و شرایط مالی‌ خودرو

 

jefatura-trafico