ارسال مدارک، کپی کلید ها

ما کپی کلید‌ها و نیز اسناد اصلی‌ را از ارائه دهنده خدمات درخواست می‌کنیم. ما خود آنها را بررسی می‌کنیم که کامل باشند و بعد آنهارا به دست مشتری میرسانیم.

در صورت فقدان سند یا هر گونه لوازمی، آنها را تا رسیدن بدست مشتری پیگیری مینماییم.

ما، همچنین، سند حمل و نقل از طریق جاده و دریا را ، که گواهی رسیدن خودرو به مقصد میباشند، به ارائه دهنده تحویل میدهیم.